Projekti CHESS raames toimuva läbistustestimise aruannete töötoa kohta

Küberturvalisuse tippkeskus Eestis ja Lõuna-Moravas (CHESS) ühendab juhtivaid küberturbeasutusi ja kasutab mõlema piirkonna tugevusi, et lahendada olulisi üle-Euroopalisi väljakutseid. Töötoas, mida viivad läbi CHESS teadlased Masaryki Ülikoolist, näidatakse osalejatele läbistustesti läbiviimist ning analüüsitakse testimisel tuvastatud haavatavusi ja nende kohta koostatud aruannet. Töötoa eesmärgiks on saada osalejate tagasiside aruannete loetavuse kohta, et edaspidi aruannete loetavust ja kvaliteeti tõsta. Töötoa tulemusi kajastatakse CHESS projekti aruandluses, mis esitatakse Euroopa Komisjonile, ning teadusartiklites.

CHESS projekti raames korraldab Cybernetica AS (Cybernetica) 02.11.2023 ja 03.11.2023 läbistustestimise aruannete töötoad Tallinnas ja Tartus.

Töötuppa registreerumisel nõustute selles privaatsusteavituses avaldatud andmete töötlemise tingimustega.

1. Töödeldavad isikuandmed

Cybernetica töötleb teie andmeid töötuppa registreerimisel vastavalt kehtivatele privaatsus- ja andmekaitse normidele. Töötoa raames võib Cybernetica töödelda järgmisi kogutud andmeid: ees- ja perekonnanime, kontaktandmeid, tööandja nime ning töötoas osalemise eelistust (Talinnas või Tartus).

Töötoas osalejate poolt avaldatud infot kasutatakse üldistatud kujul ja seda ei seostata konkreetse füüsilise isikuga.

2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõike 1 punkti a (andmesubjekti nõusoleku) alusel. Isikuandmeid kasutatakse üksnes CHESS projekti raames ning neid töötlevad Cybernetica ja koostööpartner, Masaryki Ülikool. Masaryki Ülikoolile esitatakse töötoas esindatud organisatsioonide tegevusvaldkonnad. Töötoas osalemine ja mistahes andmete avaldamine on vabatahtlik.

3. Isikuandmete säilitamine

Isikuandmed kustutatakse pärast projekti lõppemist hiljemalt 31.12.2026.

4. EUSurvey kui Cybernetica volitatud töötleja kaasamine

Cybernetica kasutab töötuppa registreerimisel EUSurvey registreerimisplatvormi. EUSurvey isikuandmete töötlemise tingimused on kättesaadavad siit.

5. Andmesubjekti õigused

Isikuandmete töötlemise nõusolek on võimalik igal ajal tagasi võtta, teatades sellest Cybernetica e-posti aadressil data-protection@cyber.ee. Sel juhul lõpetab Cybernetica isikuandmete edasise töötlemise, ent seni tehtud andmetöötlustoiminguid nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta. Andmesubjektil on õigus teada, mis andmeid Cybernetica tema kohta valdab ja küsida neist koopiat. Vajaduse korral on võimalik taotleda isikuandmete parandamist, töötlemise piiramist või kustutamist.

6. Töötlemise turvalisus

Cybernetica kasutab tõhusaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete kaitsmiseks ja töötlemise turvalisuse tagamiseks.

Kontaktid

Andmekaitseteemaliste küsimuste või probleemide korral on võimalik pöörduda Cybernetica kui vastutava töötleja poole e-posti aadressil data-protection@cyber.ee või
Andmekaitse Inspektsiooni poole telefonil: 627 4135 või e-posti aadressil info@aki.ee.